środa, 21 marca 2018

Wiosenna wymiana - przydasie w jednym kolorze

Hej, hej ... dziś pierwszy dzień wiosny.
Dla nas to świetna okazja do obdarowania się słodkim upominkiem. A że lubimy się "dzielić" do wspólnej zabawy ponownie postanowiłyśmy zaprosić Was. W zabawie bierze udział aktualny zespół Art Piaskownicy - będzie więc wesoło ;)
 
Hey hey... today's a first day of spring.
It's a great opportunity for us to give a sweet gift to each other. And we like to share, We'd like to invite you to join our game. Our current team is also taking a part in the game-so it's gonna be fun :)

Regulamin i harmonogram zabawy znajdziecie poniżej.
The rules and schedule of fun you will find below.

.................... Temat wymiany to ....................

....................
....................
....................

PRZYDASIE W JEDNYM KOLORZE
GOODIES IN ONE COLOR


W praktyce oznacza to, że każda osoba, która zgłosi się do zabawy ma za zadanie przygotować zestaw przydasi w wybranym przez siebie kolorze. Deklarujemy go wraz z podjęciem udziału w zabawie. (Najlepiej wcześniej przejrzeć swoje zasoby i sprawdzić jaki kolor u Was króluje, by niepotrzebnie nie kupować nowych rzeczy.) Materiały mają się zmieścić w kopercie bąbelkowej formatu A4. To nasz ogranicznik!

Do nas trafi KOLOR niespodzianka. Proszę więc wziąć pod uwagę fakt, że możemy otrzymać paczuszkę materiałów w kolorze, w którym np. nie wykonujemy prac ;) Dobrze to więc przemyślcie!

Przez KOLOR rozumie się także jego odcień od jasnego do ciemnego, ale bez bieli i czerni (No, w minimalnych ilościach). Jeśli np. papier lub tkanina mają nadruk, powinien w nich dominować wybrany przez Was KOLOR.

Przez "przydasie" rozumie się wszelkiego rodzaju: papiery do scrapbookingu (A4 lub 15x15 cm), serwetki, tkaniny, filc, foamiran, piankę dekoracyjną, gotowe wycinanki lub pokolorowane odbitki ze stempli, naklejki, tekturki, włóczki, kordonki, tasiemki, wstążki, koraliki, metalowe dodatki, badziki, półperełki, cekiny, guziki, mikrokulki, media itp. materiały Jednym słowem wszystko to, co mamy w domu i z czego możemy wykonać dowolną pracę scrapbookingową.

In practice, this means that every person who comes to play has the task of preparing a set of goodies in the color of his choice. We declare it together with taking part in the game. (It's best to look at your resources in advance and check what color you have the most to not buy new things unnecessarily.) The materials should fit in an A4 bubble envelope. This is our limiter!

A COLOR surprise will come to us. So please take into account the fact that we can receive a packet of materials in a color in which, for example, we do not do the work;) Well, then think about it!

COLOR means also its shade from light to dark but without black and white (Well, in minimal quantities). If, for example, paper or fabric is printed, the COLOR chosen by you should dominate.

By goodies we meant all kinds: papers for scrapbooking (A4 or 15x15 cm), napkins, fabrics, felt, foamiran, decorative foam, ready cutouts or colored prints from stamps, stickers, cardboard, yarn, cordons, ribbons, beads, metal accessories, bouncers, semi-pearls, sequins, buttons, microspheres, media, etc. materials In a word, everything we have at home and from which we can do any scrapbooking work.

....................


REGULAMIN:
REGULATIONS:

1. Do zabawy może przystąpić każdy, kto zgłosi chęć uczestnictwa w komentarzu pod tym postem. Osoba ta może zajmować się dowolną formą rękodzieła, ale musi posiadać swój blog, stronę www lub dowolną galerię, w której prezentowane są jej prace. O tym, kto weźmie udział w zabawie decyduje organizator. Każda z osób otrzyma maila z potwierdzeniem udziału w zabawie.

1. Anyone who wishes to participate in a comment on this post may join. This person can handle any form of handicraft but must have his blog, website or any gallery in which his works are presented. The organizer decides who participates in the game. Each person will receive an email confirming their participation in the game.

2. W komentarzu pod tym postem należy wyrazić chęć wzięcia udziału w zabawie - "zgłaszam się" i podać nazwę koloru przydasi, który przygotujecie np RÓŻOWY. Następnie na maila kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl) wysyłać następujące dane:

2. In the comment under this post you should express your willingness to participate in the game - "I report" and give the name of the goodies color, which you will prepare, for example PINK. Then send an email to kigabet vel Ki (kigabet@interia.pl) to send the following data:

1. imię i nazwisko + nick, którym się posługujecie
2. adres strony, bloga, galerii, fb
3. adres do wysłania paczki/listu
4. TAK/NIE zgadzam się na wysłanie paczki/listu za granicę
5. podać KOLOR przydasi

w tytule wpisujemy: wiosenna wymiana AP
 
1st name + nick you are using
2. website address, blog, gallery, fb
3. address to send a parcel / letter
4. YES / NO I agree to sending a package / letter abroad

5. ...

In the title we enter: ...

3. Wymiana polegać będzie na przygotowaniu zestawu przydasi w wybranym przez siebie kolorze. Nie narzucamy ilości elementów, ale prosimy, by zawartość przesyłki mieściła się w formacie A4 - nie mniejszej i nie większej. (Koperta bąbelkowa). Przygotowując paczkę, pomyślcie też o tym, co sami chcielibyście dostać. Wymiana jest zabawą, więc nie powinna być w żaden sposób krzywdząca dla kogokolwiek.
 
3. The exchange will consist in preparing the set of goodies in the color of your choice. We do not impose the number of items, but please let the contents of the shipment be in A4 format - no less and no more. (Bubble envelope). When preparing a package, think about what you would like to get yourself? Exchange is fun, but it should not be harmful to anyone.

4. Prezent wysyłamy do osoby, której adres i dane otrzymacie w mailu. Oficjalna lista uczestników zabawy zostanie opublikowana na blogu Art Piaskownicy 30 marca. Osobą nadzorująca zabawę jest Ki. W razie pytań piszcie do niej: kigabet@interia.pl
 
4. Gift will be sent to the person whose address and data you receive in the mail. The official list of participants of the fun will be published on the blog on 30th of March. The supervisor is Ki. If you have questions, please write to kigabet@interia.pl

5. Paczkę wysyłamy obowiązkowo listem poleconym! Wysyłamy ją w okresie między 30 marca a 10 kwietnia - jest to termin ostateczny i nieprzekraczalny.  
 
5. We ship the package by registered letter !!! We send it between 30th of March and 10th of April-that's deadline! 

6. Zapisy trwają od dnia dzisiejszego, tj. 21 marca do 27 marca do północy. (Wraz z przesłanymi danymi na maila.)
 
6. The records are from now on 21st of March to 27th of March. (With the email sent.)

7. Osoby, które zapiszą się na naszą wymianę powinny u siebie na blogu, stronie www lub galerii umieścić baner zabawy. Chcemy, by jak najwięcej osób dołączyło się do nas. Baner należy podlinkować do tego posta.
 
7. Those who sign up for our exchange should stay at their blog, website or gallery to put a fun banner. We want as many people as possible to join us. The banner should be linked to this post.

8. Po wysłaniu i otrzymaniu paczki, osoby biorące udział w naszej zabawie proszone są o napisanie kilku słów na ten temat i podzielenie się z innymi swoimi wrażeniami. Nie wcześniej jednak niż 30 kwietnia, kiedy to planujemy opublikować post podsumowujący naszą zabawę.
 
8. After sending and receiving the package, participants of the event are asked to write a few words and share their impressions but not sooner than 30th of April, on this day we want to public our summary post.
 
9. Każdy, kto otrzyma paczkę proszony jest o wysłanie zdjęcia otrzymanego upominku na adres mailowy Ki - kigabet@interia.pl

9. Anyone who receives a package will be asked to send a photo of the gift received to Ki - kigabet@interia.pl
 
w tytule wpisujemy: nick + wiosenna wymiana AP
In the e-mails's title we enter: nick + spring exchange AP

10. Planujemy dla uczestników zabawy też coś ekstra. Ale o tym wkrótce ;)

10.  We also plan for participants something extra, but about it later :)

Post podsumowujący naszą zabawę opublikujemy 30 kwietnia. Do tego czasu nie pokazujemy nigdzie zdjęć swojego upominku, jak i zdjęcia otrzymanego w ramach wymiany prezentu ...

We will publish a summary of our fun on April 30th. Until then, we do not show photos of your gift anywhere, as well as photos received as part of a gift exchange ...


Wszelkie problemy i pytania zgłaszajcie do koordynatora zabawy.
Please report any problems and questions to the fun coordinator.


HARMONOGRAM
21-27 marca - informacja i zgłoszenia (tydzień)
30 marca - losowanie (lista zostanie opublikowana na blogu),
rozesłanie adresów, kompletowanie materiałów przez uczestników zabawy
10 kwietnia - ZAPAMIĘTAJ ;) Ostateczny termin wysyłki paczki/listu!
... prezentacja prac - około 30 kwietnia

TIMETABLE
March 21st-27th - information and applications (week)
March 30th- draw (the list will be published on the blog),
sending out addresses, completing materials by fun participants
10th April - REMEMBER ;) The final date of parcel / letter dispatch!
... presentation of works - around April 30thedit: kto ciekawy niech zajrzyTU ---> klik ... 
i zobaczy jak taka wymianka fajnie się prezentuje już "po"

edit: who is curious look HERE ---> click ...
and see how such an exchange looks good  "after"


sobota, 17 marca 2018

9. URODZINY Art Piaskownicy - CANDY + BLOG HOP

Hej, hej ...
Jak co roku 17 marca zapraszamy Was na nasze urodziny. 
Aż wierzyć się nie chce, że Art Piaskownica ma już 9 lat :)

Hey Hey...
Like every year on March 17th we invite you for our birthday.
It's hard to believe, that Art Piaskownica is 9 years old:)

To niesamowite!!!  Zgadzacie się?
It's amazing!!! Don't you agree? 

W tym roku mówimy krótko : DZIĘKUJEMY !!! 
Za Wasze wsparcie, obecność i mnóstwo przepięknych prac, 
które zgłaszacie na nasze wyzwania. Dodają nam one skrzydeł. 
To dzięki nim rozwijamy się i JESTEŚMY.

In this year we say short: THANK YOU!!!
For your support, attend and many wonderful works,
that you report on our challenges. It adds wings to us.
Thanks to your works we develop and WE ARE!!!


DZIĘKUJEMY również naszym sponsorom. Słodkie są Wasze podarunki ;)
We'd also like to thanks our sponsors . Your gifts are so sweet :)
 
A skoro mowa o słodyczach pora na najprzyjemniejsza część świętowania, czyli nagrody i prezenty, które przygotowałyśmy dla Was MY i nasi sponsorzy. Zapraszamy zatem na CANDY i urodzinową zabawę BLOG HOP.  Nie musicie w sumie nic specjalnie robić. Wystarczy, że będziecie i zostawicie po sobie ślad!
And as we talk about sweets it's time for the most pleasant part of celebration and that's gifts and rewards, which WE prepared, so as our sponsors. So we invite for CANDY and birthday game BLOG HOP. Actually you don't need to do much. All you need to do is to be and leave a trace.


Zaczynamy !!!

Nim przystąpicie do zabawy, koniecznie przeczytajcie 
poniższe zasady udziału w naszych urodzinach!
Before you submitt be sure you read rules 
of participation in our birthday party!

Zasady udziału w naszym urodzinowym CANDY i BLOG HOP-ie:
1. Aby wziąć udział w naszym urodzinowym CANDY, należy odnaleźć hasło-klucz, które ukryte zostało na blogach projektantek Art Piaskownicy. W tym celu zapraszamy Was do popularnej formy zabawy w postaci BLOG HOP-a, który polega na przejściu przez wszystkie blogi naszych projektantek. I tak zaczynacie od bloga Art Piaskownicy i kierujecie się dalej, wędrując po blogach dziewczyn w kolejności, w której Wam one wskażą ... wracając ostatecznie z powrotem tutaj, z hasłem-kluczem.
2. Na blogach projektantek naszego DT czeka na Was jeszcze jedna niespodzianka! 
Jaka? Sami sprawdźcie! Nie zapomnijcie zostawić dziewczynom kilku słów w komentarzu :)
3. Kiedy skompletujecie już całe hasło-klucz, stwórzcie na swoim blogu osobny post 
i zapiszcie je w nim razem z banerem naszego CANDY (powyżej), z odnośnikiem do tego posta.
4. Baner powinien znaleźć się również na pasku bocznym. 
To są wyjątkowe urodziny i chcemy, by wszyscy się o tym dowiedzieli!
5. Po napisaniu posta wróćcie koniecznie na bloga Art Piaskownicy 
i podlinkujcie go do umieszczonej poniżej "żabki" (instrukcja).

Candy and blog hop principles
1. To take part in our candy, you need to find the password, hidden on Art Piaskownica Design Team's blogs. To find this key, we invite you to popular game called blog hop. Basically you need to go through all Designers' blogs, starting from Art Piaskownica. Then you go further, wandering in specific order, showed you by Designers on their blogs. At last you return here with the password.
2. On every Designers' blog another surprise is waiting for you! What is it?  
Well, you need to find out yourself. Don't forget to leave a comment on Girls' blogs :)
3. When you complete the password, create separate post on your blog and share the key
put also our candy banner (above) and link it to this post.
4.  Candy banner should be placed also on the side bar of your blog. 
This anniversary is very special, so we want to have a big party!
5. After writing your post, return here and link it using inLinkz (instruction).


A teraz coś, co z pewnością ucieszy każdego. Jak co roku mamy dla was NIESPODZIANKĘ 
W tym roku nasze urodziny świętują z nami następujący sponsorzy (kolejność przypadkowa):
We have something for you and we are sure you'll be happy! This is a surprise :)   
There are some sponsors who wanted to celebrate with us.  
Below the complete list of candy sponsor (in random order):
 
BON na 50 zł do wydania w sklepie.
A voucher worth 50 PLN for use in the shop Rapakivi.


BON na 30zł do wydania w sklepie.
30 zł Voucher to spent in the shop.


Craft O'clock BON na 75 zł do wydania w sklepie
75 zł Voucher to spent in the shop


 NAGRODA: craft kit / craft kit


NAGRODA: zestaw tkanin do haftu
Set of Fabrics for embroidery.
 Aida 18 ct kawowa - Aida 18 ct kremowa - Aida Rustico 16 ct 
Aida Petit Point 20 ct - beżowa w białe kropki - Len 32 ct piaskowy
 
 

 NAGRODA: craft kit / craft kit

 
NAGRODA - najnowsza kolekcja Forget Me Not
the newest collection of Forget Me Not papers

BON na 100 zł do wydania w sklepie.
 A voucher worth 100 PLN for use in the shop Itd COLLECTION.

NAGRODA: książka Patchwork i Quilt od podstaw książka - poradnik 
 dla tych co zabierają się do przygody z patchworkiem i tych co już szyją.
For those who wants to start as well for those who already sew.

   

SocialDruk 
NAGRODA: voucher na dowolny foto produkt z oferty sklepu :)
Voucher for any photo product from the store :)
 NAGRODA - piękne haftowane maszynowo poduszki do domu.
Beautiful machine embroideries pillows.
 

 ------------

Pragniemy podziękować naszym sponsorom:)
We wish to thank our sponsors:)
Jak widzicie jest o co "powalczyć". Zapraszamy do wspólnej zabawy :)  
Na Wasze zgłoszenia czekamy do końca marca (31 marzec br.)


Przesyłamy uściski i zapraszamy na bloga Angi, 
 tam znajdziecie pierwszą części hasła --- klik ...

As you can see, there is quite something to fight for. We invite you to join the game :). 
We are waiting for your applications till the end of March.

We send hugs and direct you to Angi's blog, 

where you can find a first part of a password ---click

piątek, 16 marca 2018

KOLORY lutego - wyniki

Witajcie!
Bardzo cieszymy się, że zaproponowany przez nas zestaw kolorów, obudził w was taką kreatywność. Bo nie ukrywamy, że był on ciężki choć za razem intrygujący. Tym razem nasze DT było prawie jednogłośne, a wierzcie nam, bardzo rzadko to się zdarza... 😉  Najbardziej zauroczyła nas praca ....

Hello!
We're really happy, that our color challenge awake such creativity in you. We can't denial, it was tough  but very intrigue. This time our DT was almost unanimous and believe us, that's very rare ;)
We love the most work from...
 Dla ciebie mamy banerek:
We have a banner for you.
 

Dziękujemy za udział w zabawie. A na koniec  chcemy was gorąco zaprosić do nas jutro.
Czekać będzie na was pewna niespodzianka, której nie możecie przegapić 😊

Do zobaczenia!!

Thank you for participation in our challenge. 
An at the end we'd like to invite You for tomorrow. 
There will be surprise waiting for you which You just can't miss :)

See you tomorrow!!

wtorek, 13 marca 2018

PRINTY "romby"

Witajcie,
dziś kolejna odsłona naszej zabawy z printami :) na warsztat idą ROMBY! Pamiętajcie, że każdy kwadrat jest rombem, ale nie każdy romb kwadratem! Za to każdy romb świetnie nadaje się do wykorzystania w twórczości.

W ramach przypomnienia: w zabawie z printami wykonujemy dowolną pracę, gdzie motyw (tutaj) rombów ma dominować. Od Was zależy, czy wykorzystacie nadruki, szablony, czy w jakikolwiek inny sposób stworzycie deseń rombów.

Hello,
today is the next edition of our fun with prints :) DIAMONDS is going to the workshop! Remember that every square is a diamond, but not every diamond is a square! But each diamond is great for use in creativity. As a reminder: in the play with prints, we do any work, where the motif (here) of diamonds is dominate. You decide if you use prints, stencils or any other way to create diamonds.


Popatrzcie, jak poradził sobie z rombami nasz zespół.
Take a look how our DT handle that task.


zrobiła zakładkę
she made a bookmarkprzygotowała mini karteczkę dla małej kruszynki
created mini card for little baby
Inna Luppa
кухонный комплект. Стилизация под украинский народный рушник 
komplet kuchenny inspirowany ukraińskim ręcznikiem ludowym (ręcznik wyszywany - rusznik)
kitchen set inspired by a Ukrainian folk towel
 
zrobiła dwie piękne szuflady
created two beautiful drawers
 


Bożena - magiczne chwile
zrobiła kartkę urodzinową
created birthday card
 

Iwona (Reniferove)
Wykonała kolorowe LO
Created colorful LO


 Angi
zrobiła kartkę urodzinową dla leśnika
made a brithday card for a foresterAnetta (Jamiolowo)
ozdobiła notes
decorated a notebook

Zębianka
wykonała kartkę
made a card 
  


Na wasze prace czekamy do 12 kwietnia 2018r.
Zapraszamy do zabawy!
We wait for your works until April 12th, 2018 .
Let's have some fun !

sobota, 10 marca 2018

PODRÓŻE MAŁE I DUŻE - Australia - wyniki

Witajcie!
Hello!

Dziękujemy Wam serdecznie za udział w wyzwaniu z cyklu PODRÓŻE MAŁE I DUŻE -Australia. Stworzyłyście piękne i oryginalne prace, wykorzystując różne techniki. Wybór zwyciężczyni był trudny...
Thank you all for taking part in our challenge. You've created beautiful and diverse works, using different technics. Choosing the winner was difficult...

A oto ona...
And there she is - ...Gratulujemy! Oto banerek dla Ciebie!
Congatulations! There is a banner for you!


Dziękujemy za udział w naszych wyzwaniach i zapraszamy do następnych.
Thank you and we invite you to participate in our challenges.

środa, 7 marca 2018

PODRÓŻE MAŁE i DUŻE - Meksyk

Hello!

Na przekór naszym polskim mrozom pozostajemy w ciepłych klimatach. Zmieniamy tylko tym razem kontynent i zapraszam Was w podróż do kolorowego Meksyku.
In spite of our Polish frosts, we stay in warm climates. All we're changing is continent and this time I'd like to invite you to the trip to colorful Mexico.Pamiętajcie, że wykonujemy dowolną pracę, w dowolnej technice
z uwzględnieniem cech charakterystycznych dla Meksyku.
Remember that we do any work in any technique considering characteristic features for Mexico.


Zobaczcie Meksyk oczami naszego DT
Take a look on Mexico with eyes of our DT

stworzyła LO z Chupacabrą
created LO with Chupacabra


przygotowała kartkę z maską

 

stworzyła wesołego meksykańskiego kurczaka w klimacie Wielkanocnym
created happy Mexican chicken in Easter style


Zębianka
wykonała LO z Fridą Kahlo


uszyła filcowego kaktusa jako poduszkę na igły i szpilki
sewed felt cactus as a pillow for needles and pins


stworzyła przy pomocy odwróconego decoupage cudny talerz
created with a help of revers decoupage wonderful plate

 
stworzyła kolorowy notes dla Meksykanki
created colorful notepad for a Mexican 


zrobiła przypinkę inspirowaną Fridą Khalo
she made a badge inspired by Frida Khalo
 

Na Wasze prace czekamy do 6 kwietnia
Powodzenia!
For your works we wait until 6th of April
Good Luck!

niedziela, 4 marca 2018

CARDS - kartka walentynkowa z sercem - wyniki

Dzień Dobry !
Good morning!

Nadszedł czas na podsumowanie naszego wyzwanie  CARDS - kartka walentynkowa z sercem.
Dziękujemy za wszystkie licznie zgłoszone Wasze prace:) 
The time has come to sum up our challenge CARDS - a Valentine's Day card with a heart.
Thank you for all your works that have been submitted a lot :)

Najbardziej zachwyciły nas prace:

Ajgacia


 Marzka30Serdecznie gratulujemy! Do Was lecą banerki ;)

BON na zakupy w sklepie - Itd.COLLECTION o wartości 50 zł wędruje do ...
BON for shopping in the store - Itd.COLLECTION with a value of PLN 50 ...

danfi z bloga Pasje danfi

(w celu odebrania nagrody skontaktuj się ze sponsorem)
(in order to collect the prize, please contact with the sponsor)


Jeszcze raz wszystkim dziękujemy za udział w naszej zabawie
i zapraszamy do innych wyzwań w Art Piaskownicy:)

czwartek, 1 marca 2018

CARDS - kartka wielkanocna z jajem - edycja sponsorowana

Witajcie Kochani,
Hello,


Jak ten czas szybko leci, skończył się luty, Wasze sercowe prace zachwycają nas swoim urokiem. Teraz nadszedł czas na nowe wyzwanie, w tym miesiącu chcemy zachęcić Was do tworzenia kartek wielkanocnych, na których koniecznie musi pojawić się jajo!  Może to być motyw nadrukowany na papierze, lub przestrzenny z jakiegokolwiek materiału ... ilość ich jest dowolna: jedno, dwa, kilkanaście. Możecie również stworzyć swoje karteczki w kształcie jaja.


Time flies quickly and February is over. Your cards with hearts delighted us with its charm. Now is the time for a new challenge, this month we want to encourage you to create Easter cards, on which an egg must necessarily appear! It can be a motif printed on paper, or spatial from any material ... the number of them is arbitrary: one, two, a dozen. You can also create your card in the shape of an egg.


 Pamiętajcie że na nasze  wyzwanie można zgłaszać TYLKO KARTKI.
Remember that you can report ONLY CARDS on our challenge. Poniżej garść inspiracji od nas i DT Sponsora:
Check the inspirations from our DT and Sponsor's DT:

 Halina - Inka-art
 
 

Angi


W tym roku sklep ITD Collection obejmie swym patronatem wyzwania kartkowe.
Dla Zwycięzcy mamy do zgarnięcia BON o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepie.

This year, the ITD Collection will be patronizing the card challenges.
For the winner, we have got a voucher.


Mamy nadzieję że z przyjemnością dołączycie do wspólnej zabawy.
Życzymy przyjemnego kartkowania i powodzenia w wyzwaniu.
Na Wasze prace czekamy do 31 marca.

We hope you will be happy to join our challenge.
We wait for your work until 31st March.

Prosimy również o zapoznanie się z ZASADAMI zgłaszania prac na wyzwania.
Please also read the PRINCIPLES for submitting works to challenges.